கேட்டு ரசிக்க...

 
கந்த சஷ்டி விழா, தேவகோட்டை
1960s
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)
1
சித்தி வினாயகனே-வர்ணம்
2
மாடு மேய்க்கும் கண்ணா
3
கவி பாடும்
4
காம்போதி-ராகம் தானம் பல்லவி
5
கஜானனம்
6
கீத இசையாக்கி நாத கலையாக்கி
7
எவ்வரனி
8
என்ன கவி பாடினாலும்
9
அழகிய மயிலினில்
10
அபயமோ
11
முருகனை நினைந்துருகி
12
வல்லகாதன
13
தாயே யசோதா
14
தனி ஆவர்த்தனம்
15
ஆடலைப் பாடுவோம்
16
சங்கராபரனை
17
செய்யாத தொழில் வேருண்டோ
18
ராகஸுதாரஸ
19
சங்கரபாஹிவிபோ
20
பக்கர விசித்ரமணி
21
நினைக்காத நேரமில்லை
22
நம்பினபேர்களை
23
விருத்தம்