கேட்டு ரசிக்க...

 
சோமு - மியூசிக் அக்காடமி, சென்னை 1964
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)
ராகம்
1
உன்னின் அன்னை - விருத்தம் ராகமாலிகை
2
வராலந்துகோ குர்ஜரி
3
ஆலாபனை தோடி
4
ஸரசி - வர்ணம் தர்பார்
5
சங்கரபாஹிவிபோ ரீதிகௌளை
6
பரிதாபமு மனோகரி
7
பாலின்சுசேர்வணி காம்போதி
8
மகாகணபதி நடநாராயண
9
எட்டுலப்ரோட்டுரோ சக்ரவாகம்
10
எந்துகுதயராதவுரா தோடி