கேட்டு ரசிக்க...


தொகுப்பு 1 கந்த சஷ்டி விழா, தேவகோட்டை, 1960s
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)

தொகுப்பு 2 சோமு - லால்குடி ஜெயராமன், 1970s
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)

தொகுப்பு 3 சோமு - மியூசிக் அக்காடமி, சென்னை 1964
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)

தொகுப்பு 4 சோமு - தமிழிசை மன்றம் - 1967
(நன்றி: ராஜூ அசோகன்)

 
தமிழில்...
பிற மொழிகளில்...
1
மதுரை சோமு அவர்களின் பேட்டி அபயம்
2
ஆடி ஆடி வந்தோடி அபிஷ்டவரத
3
அறிமுகம் செய்தவன் ஆறுமுகன் வானொலி பதிவுகள்
4
அழகிய மயிலில் நீ அமிர்தவர்ஷினி
5
என்னக் கவி பாடினாலும் ஆனதுட்டனு
6
ஏழுமலை வாசனுக்கும் அபராமபக்தி
7
இன்னும் சிறுபிள்ளை பஜரோ பய்யா
8
கலைவண்ணம் பஜமன பஜரே
9
கீரவாணி: ராகம்-தானம்-பல்லவி பாவயாமி ரகுராமம்
10
மாடு மேய்க்கும் கண்ணா ப்ருகிமுகுந்தேகி
11
மதுரை அரசாளும் கரகரப்ரியா (ஆலாபனை)
12
மலையமாருதம் வீசும் சக்கனிராஜா
13
மருதமலை மாமணியே முருகையா ச்சலமேலரா
14
மோகனம்: ராகம்-தானம்-பல்லவி தேவாதி தேவா
15
மூலாதராம் எந்தரிஜுச்சிட்டிவோ
16
நல்லவரையே நாடு எந்தூகூதயராதவுரா
17
நாதவிந்துகலாதி நமோ நமோ எந்துன்டிவேதலிதிவோ
18
நினைக்காத நேரமில்லை-1 ஏராமுநிவாம்மிட்டினோ
19
நினைக்காத நேரமில்லை-2 கீதார்த்தமூ
20
சங்கம் வளர்த்த லிங்கம் கிரிராஜஸுதா
21
சங்கராபரனை ஞானமொசகராதா
22
செந்தூரன் திருவடி குருலேக எடுவன்டி-1
23
தாயே யசோதா குருலேக எடுவன்டி-2
24
காம்போதி: ராகம்-தானம்-பல்லவி ஆதரிம்பவே
25
தோடி: ராகம்-தானம்-பல்லவி மாயே
26
துன்பம் நேர்கையில் மகாகணபதிம்
27
திருப்பதி வெங்கடேசா மகாகணேசம்
28
உம்பர் தருதேரு மணிகசிவாகி மனசிலோனிமா
29
வெட்டவெளிதனில் மனசுரஞ்சிலா
30
காஞ்சி காமாட்சி - விருத்தம் மரிவேரதிக்கெவ்வரோ
31
  நாதலோடுடை
32
  நகுமோமு கனலே
33
  நன்னுப்ரோவம்மா
34
நாரதமுனி
35
  நீலகண்ட மகாதேவன்
36
  அரிநேநெந்துவேத
37
  நிந்நநேரநம்மி-1
38
  நிந்நநேரநம்மி-2
39
  நிந்நுவினா
40
நிந்நுவினாநாம
41
  ஓராமநீநாமம்-1
42
  ஓராமநீநாமம்-2
43
  பஞ்சமாதங்க
44
  பரிதாபமு
45
  ராமாநீபை
46
  ரகுநாயக
47
  ராமநாமமு
48
ராமநந்நுப்ரோவ
49
  ராமாநீபை
50
  ராமராமஜயராம
51
  சம்போசங்கர மகாதேவா
52
சம்போசிவ சங்கரகுரு
53
  சங்கீதஞானமு
54
  சிவேபாகிமாம்
55
  ஸ்மரனேசுகா
56
  ஸ்ரிபாப்ரியா
57
  ஸ்ரீரகுகுல
58
  சுந்தரேஸ்வர
59
  தில்லானா
60
  உபச்சாரமூ
61
  வல்லகாதனகா
62
  வரதராஜநின்னுகோரி
63
  வர்ணம்-ராஜப்ரியா
64
  விக்ணவினாயம்
65
  வினாயகுநி