மதுரை சோமுவைப் பற்றி


மதுரை சோமு அவர்களின் பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்
மதுரை சோமு அவர்களின் பேட்டி

பாடல் பேட்டி
இயற்றியவர்  
ராகம்  
தாளம்  
நேரம்  
இடம் வானொலி நிலையம்
காலம்