மதுரை சோமுவைப் பற்றி


மதுரை சோமு அவர்களின் பாடல்கள் கேட்டு மகிழுங்கள்
மதுரை சோமு அவர்களின் பாடல்

பாடல் ஆடி ஆடி வந்தோடி
இயற்றியவர்  
ராகம்  ராகமாலிகை
தாளம்  
நேரம்  
இடம்  
காலம்